Home Contact Content

Kominictví - Kamnářství Buršík

Člen cechu kominíků a kamnářů ČR

Nabízíme

x  kontrolu spalinových cest
x  čištění komínů a kouřovodů
x  opravy a vložkování komínů
x  připojení spotřebičů paliv
x  stavba komínových těles
     (zděné i nerezové)

x  montáž nerezových kouřovodů
     s funkcí komínu

x  automatizované měření účinnosti
     spalovacího zdroje
     dle zákona č. 86/2002 Sb.

x  bezplatné poradenství

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátů a čištění spotřebiče paliv za rok.

Přesný opis tabulky z nařízení vlády č.91/2010 Sb. - příloha č.1

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
tuhé kapalné plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
od 50kW Kontrola a čištění spalinových cest 2x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami čištění spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontroluje a čistí spalinové cesty nejméně jedenkrát za rok.